dimecres, 6 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9. Com avaluar la memòria d'un infant de 0-6?


Objectius:
  • Desenvolupar la competència per a l’observació dels infants.
  • Afavorir la capacitat de reconèixer i identificar els indicadors del desenvolupament cognitiu de l’infant.
  • Desenvolupar la capacitat per a descriure d’una manera objectiva accions, situacions i circumstàncies relacionades amb el desenvolupament cognitiu.
  • Valorar i emetre hipòtesi sobre el grau de desenvolupament de les capacitats cognitives dels infants i relacionar-les amb les psicomotores, perceptives i socioafectives.
Exercici 1: Proposta individual
Agrupats al voltant d'un infant menor de 6 anys, heu de:
  • Dissenyar una activitat per avaluar la capacitat de memòria d'acord amb l'edat de l'infant; (al bloc heu de penjar la fitxa de l'activitat ha desenvolupar. (dos fulls màxim)
  • Revisar-la i analitzar-la tot establint els indicadors a observar i les actuacions que s'hauran de dur a terme; (explicació comentada)
Prèviament ha d'haver una observació d'aquest infant. Ho podeu fer mitjançant fotos o visualitzant un vídeo realitzant alguna activitat.
Exercici 2: Reflexionem i debatem
Llegiu les aportacions del companys i ho comenteu tot donant la vostra opinió de la seua adequació a l'edat de l'infant i a l'objectiu proposat. Expliqueu els motius de les vostres decisions mitjançant comentaris.
Exercici 3: Cerquem el consens del grup
Com a resultat de l'exercici anterior, és de cercar el consens del grup. És a dir, s'ha de fer una proposta de grup. L'elecció final pot ser una proposta d'un company o un barreja de vàries opcions. Heu d'argumentar els motius pels quals ho feu. 


Com a síntesi d'aquesta part, heu de realitzat un informe adreçat als pares o altre professional per comunicar el desenvolupament que l’infant mostra en relació a la funció cognitiva estudiada, així com el desenvolupament psicomotor que presenta, (amb una extensió de dos fulls). Els informes han de tenir la següent estructura
Introducció del treball argumentant les principals fites del desenvolupament cognitiu d'acord amb l'edat de l'infant que s'observarà (un full)
Treball personal reflexionant sobre el desenvolupament cognitiu i motor que té l'infant amb qui heu fet l'activitat
 

ACTIVITAT 8: Com és el desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys?OBJECTIUS:
  • Comprendre i interioritzar les característiques principals dels estadis evolutius de Piaget
  • Relacionar cada estadi o subestadi evolutiu amb imatges fixes o en moviment
  • Reconèixer la importància d'una estimulació adequada pel desenvolupament global de l'infant.
Exercici 1: Proposta individual
A nivell individual cada alumne establirà les fites que considera més significatives de l'estadi sensoriomotor i preoperacional de Piaget. 10 fites per l'estadi sensoriomotor i 5 fites per 'estadi preoperacional.
Exercici 2: Reflexionem i debatem
Llegiu les respostes del companys i ho comenteu tot donant la vostra opinió. Expliqueu els motius de les vostres decisions.
Exercici 3: Reformulem la nostra proposta inicial?
Com a resultat de l'exercici anterior, és possible que modifiqueu la vostra argumentació. Feu un segona entrada al bloc personal indicant si heu canviat o no d'opinió i argumentant els motius pels quals ho feu.