divendres, 29 d’octubre de 2010

El bloc de l'aula

Aquest blog l’utilitzarem per deixar constància de les activitats que realitzem durant el curs 2010/11 en el mòdul de Desenvolupament cognitiu i motor. 

Serà el portal de referència on deixaré constància de les activitats que l'alumne haurà de realitzar en el seu respectiu bloc.

De forma general haureu de deixar constància de:
  • L’activitat 1 del pla d’activitats.
  • Un cos central explicatiu de cada activitat amb les conclusions a les quals heu arribat recolzat amb  imatges dels treballs
  • Un mapa conceptual de cada apartat
  • Tot allò que la professora indique o que vosaltres cregueu convenient publicar de forma voluntària com vídeos, activitats de classe o apunts dels continguts tractats.