dimecres, 6 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9. Com avaluar la memòria d'un infant de 0-6?


Objectius:
 • Desenvolupar la competència per a l’observació dels infants.
 • Afavorir la capacitat de reconèixer i identificar els indicadors del desenvolupament cognitiu de l’infant.
 • Desenvolupar la capacitat per a descriure d’una manera objectiva accions, situacions i circumstàncies relacionades amb el desenvolupament cognitiu.
 • Valorar i emetre hipòtesi sobre el grau de desenvolupament de les capacitats cognitives dels infants i relacionar-les amb les psicomotores, perceptives i socioafectives.
Exercici 1: Proposta individual
Agrupats al voltant d'un infant menor de 6 anys, heu de:
 • Dissenyar una activitat per avaluar la capacitat de memòria d'acord amb l'edat de l'infant; (al bloc heu de penjar la fitxa de l'activitat ha desenvolupar. (dos fulls màxim)
 • Revisar-la i analitzar-la tot establint els indicadors a observar i les actuacions que s'hauran de dur a terme; (explicació comentada)
Prèviament ha d'haver una observació d'aquest infant. Ho podeu fer mitjançant fotos o visualitzant un vídeo realitzant alguna activitat.
Exercici 2: Reflexionem i debatem
Llegiu les aportacions del companys i ho comenteu tot donant la vostra opinió de la seua adequació a l'edat de l'infant i a l'objectiu proposat. Expliqueu els motius de les vostres decisions mitjançant comentaris.
Exercici 3: Cerquem el consens del grup
Com a resultat de l'exercici anterior, és de cercar el consens del grup. És a dir, s'ha de fer una proposta de grup. L'elecció final pot ser una proposta d'un company o un barreja de vàries opcions. Heu d'argumentar els motius pels quals ho feu. 


Com a síntesi d'aquesta part, heu de realitzat un informe adreçat als pares o altre professional per comunicar el desenvolupament que l’infant mostra en relació a la funció cognitiva estudiada, així com el desenvolupament psicomotor que presenta, (amb una extensió de dos fulls). Els informes han de tenir la següent estructura
Introducció del treball argumentant les principals fites del desenvolupament cognitiu d'acord amb l'edat de l'infant que s'observarà (un full)
Treball personal reflexionant sobre el desenvolupament cognitiu i motor que té l'infant amb qui heu fet l'activitat
 

ACTIVITAT 8: Com és el desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys?OBJECTIUS:
 • Comprendre i interioritzar les característiques principals dels estadis evolutius de Piaget
 • Relacionar cada estadi o subestadi evolutiu amb imatges fixes o en moviment
 • Reconèixer la importància d'una estimulació adequada pel desenvolupament global de l'infant.
Exercici 1: Proposta individual
A nivell individual cada alumne establirà les fites que considera més significatives de l'estadi sensoriomotor i preoperacional de Piaget. 10 fites per l'estadi sensoriomotor i 5 fites per 'estadi preoperacional.
Exercici 2: Reflexionem i debatem
Llegiu les respostes del companys i ho comenteu tot donant la vostra opinió. Expliqueu els motius de les vostres decisions.
Exercici 3: Reformulem la nostra proposta inicial?
Com a resultat de l'exercici anterior, és possible que modifiqueu la vostra argumentació. Feu un segona entrada al bloc personal indicant si heu canviat o no d'opinió i argumentant els motius pels quals ho feu.

dimecres, 23 de març de 2011

ACTIVITAT 7. Quina edat tenen aquests infants?


Es tracta d'observar els infants de les imatges següents i fer una descripció seguint les indicacions que a continuació es detallen. 
Penseu que el context que ens envolta pot condicionar el desenvolupament motor de l'infant??

IMATGE 1:


IMATGE 2:


IMATGE 3:


OBJECTIUS:
 • Desenvolupar la competència per a l’observació dels infants:
 • Afavorir la capacitat de reconèixer i identificar els indicadors del desenvolupament psicomotor de l’infant.
 • Desenvolupar la capacitat per a descriure postures, to muscular, la prensió, l'equilibri i la lateralitat, dels infants observats tenint en compte el context de l’observació.
 • Reconèixer les ressonàncies afectives que l’infant observat desvetlla en l’observador
 • Valorar i emetre hipòtesi sobre el grau de desenvolupament de les capacitats psicomotores dels infants
Exercici 1: Proposta individual
Feu una descripció de la imatge indicant alguna de les fites que pot fer l'infant a l'edat que finalment indicareu com a possible hipòtesis:
 • La postura de l'infant,
 • L'acció que realitza,
 • Les ressonàncies afectives que desperta en l’observador (quins motius i intencions atribuïu a l’infant, sentiments, emocions i pensaments, per exemple: em sembla que....està enfadat, o content per què això o l’altre....),
 • El to muscular,
 • La prensió,
 • L'equilibri i
 • La lateralitat.
Com a resultat feu una hipòtesi del nivell de maduració motriu de l'infant, quina edat penseu que té? En quina etapa del desenvolupament motor es troba? En quina etapa del desenvolupament de la prensió es troba?
Feu una entrada al bloc on queden plasmades aquests dos aspectes:
 • La descripció de la imatge
 • La hipòtesi del nivell de desenvolupament
Exercici 2: Reflexionem i debatem
Llegiu les respostes del companys i ho comenteu tot donant la vostra opinió de la seua adequació a les preguntes plantejades. Expliqueu els motius de les vostres decisions.
Exercici 3: Cerquem el consens del grup
Com a resultat de l'exercici anterior, és de cercar el consens del grup. És a dir, s'ha de fer una proposta de grup. L'elecció final pot ser una proposta d'un company o un barreja de vàries opcions. Heu d'argumentar els motius pels quals ho feu.

dimecres, 23 de febrer de 2011

ACTIVITAT 4: Quina edat tenen els infants?


L’observació tónico- postural

Es tracta d'observar els infants de les imatges següents i fer una descripció seguint les indicacions que a continuació es detallen.
IMATGE 1:


IMATGE 2:


IMATGE 3:


OBJECTIUS:
 • Desenvolupar la competència per a l’observació dels infants:
 • Afavorir la capacitat de reconèixer i identificar els indicadors del desenvolupament psicomotor de l’infant.
 • Desenvolupar la capacitat per a descriure postures, to muscular, la prensió, l'equilibri i la lateralitat, dels infants observats tenint en compte el context de l’observació.
 • Reconèixer les ressonàncies afectives que l’infant observat desvetlla en l’observador
 • Valorar i emetre hipòtesi sobre el grau de desenvolupament de les capacitats psicomotores dels infants
Exercici 1: Proposta individual
Feu una descripció de la imatge indicant alguna de les fites que pot fer l'infant a l'edat que finalment indicareu com a possible hipòtesis:
 • La postura de l'infant,
 • L'acció que realitza,
 • Les ressonàncies afectives que desperta en l’observador (quins motius i intencions atribuïu a l’infant, sentiments, emocions i pensaments, per exemple: em sembla que....està enfadat, o content per què això o l’altre....),
 • El to muscular,
 • La prensió,
 • L'equilibri i
 • La lateralitat.
Com a resultat feu una hipòtesi del nivell de maduració motriu de l'infant, quina edat penseu que té? En quina etapa del desenvolupament motor es troba? En quina etapa del desenvolupament de la prensió es troba?
Feu una entrada al bloc on queden plasmades aquests dos aspectes:
 • La descripció de la imatge
 • La hipòtesi del nivell de desenvolupament
Exercici 2: Reflexionem i debatem
Llegiu les respostes del companys i ho comenteu tot donant la vostra opinió de la seua adequació a les preguntes plantejades. Expliqueu els motius de les vostres decisions.
Exercici 3: Reformulem la nostra proposta inicial?
Com a resultat de l'exercici anterior, és possible que modifiqueu la vostra hipòtesi prèvia. Feu un segona entrada al bloc personal indicant si heu canviat o no d'opinió i argumentant els motius pels quals ho feu.

GRUPS PER LES ACTIVITATS


Hola, per si no us recordeu, adjunte els membres de cada grup per poder realitzar les activitats 6 i 8:


 

GRUP1:

 1. EMMA
 2. CARMELA
 3. SOFIA
 4. MARITZA
 5. MOHAMED
 6. CARLOTA

GRUP 2:

 1. BEA
 2. MONTSE CLOTET
 3. MIHAELA CURBAT
 4. LAURA LARA
 5. PATRICIA
 6. NURIA ESTEVE


GRUP 3:

 1. ESTEFANIA
 2. SANDRA
 3. ALBA
 4. JENNY
 5. ROSI
 6. YANINA

GRUP 4:

 1. ROSA GOU
 2. TERE
 3. ROSANA
 4. M. ÁNGELES
 5. RAQUEL
 6. GEMMA

diumenge, 20 de febrer de 2011

ACTIVITAT 6. Com es situa un infant l'espai i el temps de 0 a 6 anys?


La construcció de l’espai i del temps.
Objectius:
 • Desenvolupar la competència per a l’observació del grau de maduresa de l’infant en relació al desenvolupament de les nocions d’espai i de temps
 • Desenvolupar la capacitat de proposar activitats que ajudin a l’infant a construir l’espai i el temps.
 • Valorar i emetre hipòtesi sobre el grau de desenvolupament de l’infant en relació a la construcció de les nocions d’espai i de temps
Exercici 1: Proposta individual
Part 1: Fent ús de diverses fonts textuals i després d'observar un infant, heu de descriure de manera personal el procés que porta l’infant de 0 a 6 anys a construir:
 • Les nocions d’un espai interior (el propi cos) i un altre exterior a ell (l’espai manipulatiu, psicomotriu) i a situar-se i orientar-se en ell.
 • Les nocions temporals.
Aquest exercici ocuparà un màxim de 3 fulls mecanografiats a 1,5 d’ espai.
Possibles qüestions:
 • Com s'orienta l'infant en l'espai i en el temps en un principi?
 • Quan observem un canvi en l'orientació espacial de l'infant i en l'orientació temporal.
Part 2: Proposar una activitat de vida quotidiana i un altra d’activitat programada típica d'una llar d'infants per a l'infant escollit a través de la que puguin desenvolupar la capacitat de situar-se i d’orientar-se espacial i temporalment. És necessari que aquest abans de plantejar l'activitat s'haja observat a l'infant (pot ser a través de fotos o un enregistrament en vídeo). Heu de fer una explicació curta indicant els objectiu/s i descrivint l'activitat.
Exercici 2: Reflexionem i debatem
Llegiu les respostes del companys i ho comenteu tot donant la vostra opinió de la seua adequació a les preguntes plantejades. Expliqueu els motius de les vostres decisions.
Exercici 3: Reformulem la nostra proposta inicial?
Com a resultat de l'exercici anterior, és possible que modifiqueu la vostra hipòtesi prèvia. Feu una segona proposta personal si així ho considereu o revaloritzeu la vostra proposta inicial tot argumentant-ho.
TREBALL A L'AULA

Exercici: Desenvolupar l'activitat de vida quotidiana i l’activitat programada típica escollida entre tots per a l'infant plantejat. L'objectiu general d'aquestes activitats és que puguen desenvolupar la capacitat de situar-se i d’orientar-se espacial i temporalment. La proposta ha de contemplar:
 • L’edat a qui s’adreça
 • els objectius que us proposeu (redactats sempre en infinitiu i de manera global)
 • els materials que s’utilitzarà
 • l’espai en que es realitzarà (escola, casa, parc, carrer, etc.)
 • les fases de l’activitat:
  • presentació (com l’expliqueu a l’infant el què faran, com ho faran i perquè ho faran, com el motivareu...)
  • realització (activitats manipulatives i sensoriomotrius que podran realitzar)
  • integració o síntesi (activitats representatives que ajuden a “pensar” sobre el què han fet i a recordar-lo: pintura, cant, narracions, en definitiva activitats que permeten a l’infant expressar i representar el que han fet) (Avís: la fase de representació sempre anirà després de la de realització o sensoriomotriu)
 • El full de recollida d’informació per a l’avaluació de l’aprenentatge dels infants:
  • Durant la fase de presentació: informacions que ens poden interessar per a valorar el que ja saben sobre el què faran, el seu grau d’implicació, la seva actitud, etc.
  • Durant la fase de realització: què és el que fa, com ho fa, quan ho fa, on ho fa., etc.
  • Durant la fase d’integració: Què és el que explica, el que dibuixa, què recorda més, com ho recorda, etc.
Penseu que el full ha de recollir les preguntes o indicadors que vosaltres heu de contestar de qualsevol nen que pugi fer l’activitat que proposeu, això vol dir que no ha de recollir respostes sinó preguntes: Exemple:
No escriure: El nen està atent a les explicacions i li agrada el que li proposem
És millor escriure: Mostra atenció a les explicacions que es fan? Intervé en la conversa per a donar la seva opinió? Per aclarir dubtes? Etc.
En la fase de realització hem de recollir informació que ens permeti valorar el procés, les estratègies que utilitza, les dificultats que troba en realitzar l’activitat que se li proposa. Exemple: Segueix un ordre en completar el puzle? recorda el criteri de selecció de peces que ha de seqüenciar? Presta atenció a les ajudes que se li presten? les té en compte? Es situa en el lloc que se li ha demanat verbalment? reconeix al company que té al davant? i el que té al darrere?
En la fase de representació hem de valorar si es capaç de realitzar en el pla de la representació les mateixes accions que ha realitzat en el pla sensoriomotriu. Ex.: es capaç de discriminar la part de baix de la part de dalt del full? I un costat de l’altre?
Tots els objectius que s’han definit han de comptar amb indicadors que els permeti ser avaluats.

Una vegada realitzada l'activitat heu d'enregistrar a l'infant en el moment de dur-la a terme. Trieu una de les dues activitats i enregistreu amb vídeo a l'infant. Després l'heu de penjar al bloc (no cal que el pengeu a tots els bocs del grup, trieu un d'ells)

ACTIVITAT 5: Quina edat tenen aquests infants?


Es tracta d'observar els infants de les imatges següents i fer una descripció seguint les indicacions que a continuació es detallen.
OBJECTIUS:
 • Desenvolupar la competència per a l’observació dels infants:
 • Afavorir la capacitat de reconèixer i identificar els indicadors del desenvolupament psicomotor de l’infant.
 • Desenvolupar la capacitat per a descriure postures, lateralitat, to muscular i accions, dels infants observats tenint en compte el context de l’observació.
 • Reconèixer les ressonàncies afectives que l’infant observat desvetlla en l’observador
 • Valorar i emetre hipòtesi sobre el grau de desenvolupament de les capacitats psicomotores dels infants
Exercici 1: Proposta individual
Feu una descripció de la imatge indicant:
La postura de l'infant, el context en que es dóna, l'acció que realitza, les ressonàncies afectives que desperta en l’observador (expliqueu quins ecos desperta en vosaltres que us fa atribuir a l’infant motius i intencions, sentiments, emocions i pensaments, per exemple: em sembla que....està enfadat, o content per què això o l’altre....).
Com a resultat feu una hipòtesi del nivell de maduració motriu de l'infant, quina edat penseu que té? En quina etapa del desenvolupament motor es troba? En quina etapa del desenvolupament de la prensió es troba?
Feu una entrada al bloc on queden plasmades aquests dos aspectes:
 • La descripció de la imatge
 • La hipòtesi del nivell de desenvolupament
Exercici 2: Reflexionem i debatem
Llegiu les respostes del companys i ho comenteu tot donant la vostra opinió de la seua adequació a les preguntes plantejades. Expliqueu els motius de les vostres decisions.
Exercici 3: Reformulem la nostra proposta inicial?
Com a resultat de l'exercici anterior, és possible que modifiqueu la vostra hipòtesi prèvia. Feu un segona entrada al bloc personal indicant si heu canviat o no d'opinió i argumentant els motius pels quals ho feu.